Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2013 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зміст номерів
Зміст журналу "Сучасне птахівництво" № 12 (133) за 2013 рік
*


Інформація
Новини АПК
*
*


Подія
Життєвий шлях професора П. Д. Пшеничного

І.І. Ібатуллін, віце-президент НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.Ю. Сичов, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри годівлі тварин та технології кормів
ім. П.Д. Пшеничного НУБіП України
*

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми годівлі тварин і технології кормів”, присвячена 110-річчю від дня народження професора П.Д. Пшеничного

*
*

IІ Международна конференція "Корми для ефективного тваринництва 2013"

*
*


Годівля
Вирощування індиченят на м’ясо за різних рівнів обмінної енергії та сирого протеїну в комбікормах

В.М. ГОРДІЄНКО, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Білоцерківський національний аграрний університет
Встановлено, що використання комбікормів з рівнем обмінної енергії та сирого протеїну в період вирощування 1-4 тижні  відповідно 290 ккал і 30%; 5-13 тижнів – 300 ккал і 24%; 14-17 тижнів – 
300 ккал і 22% (самці і самки) та 18-21 тижнів – 315 ккал і 20% (самці) сприяє підвищенню живої маси у 17-тижневому віці самців – на 0,7% та самок – на 1,8%, а у 21-тижневому віці (самців) – на 1,8%. При зниженні рівня обмінної енергії і сирого протеїну в дані вікові періоди витрати комбікорму порівняно з контрольною групою збільшувались від 1 до 20,8% за період 1-17 тижнів та на 7,2% – за період 1-21 тиждень.

Роль біофільного кремнію як фактора підвищення продуктивності, резистентності до хвороб і якості м’яса у тварин і птиці

В. М. ВОЛОЩУК, доктор сільськогосподарських наук, директор
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України
У роботі висвітлено значення ультрамікроелементу кремнію в регулюванні продуктивності свиней та птиці як об’єктів технології отримання якісної м’ясної продукції. Зокрема встановлено, що в умовах існуючої диспропорції між розвитком кістяка і внутрішніх органів та нарощуванням маси м’язових тканин у тварин сучасних генотипів кремній може бути регулятором оптимізації цих процесів, що стає фактором підвищення продуктивності, збереження здоров’я тварин і отримання від них м’ясної
продукції високої якості.

Как правильно подобрать и использовать кормовые дрожжи в рационах сельскохозяйственной птицы 

Л. И. ПОДОБЕД, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий лабораторией проектирования животноводческих объектов
Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины
*

Turkey poults growing for meat at different levels of exchange energy and raw protein in mixed fodders
V.M. GORDIENKO, associate professor 
National agrarian university Bila Tserkva

 The experimental data analysis showed that the use of mixed fodders with exchange energy and raw protein level in the 1-4 weeks growing period - 290 kcal and 30 %; 5-13 weeks - 300 kcal and 24 %; 14-17 weeks - 300 kcal and 22 % (males and females) but 18-21 weeks - 315 kcal and 20 % (males) promotes the increase of living mass of 17 weeks old turkey-poults: for males by 0,7 % and for females by 1,8 %, for 21 weeks old males by 1,8 %. When lowering the level of exchange energy and raw protein for the mentioned age periods, the mixed fodder use, comparing to the control group, was increased from 1 to 20,8 % for period 1-17 weeks and by 7,2 % for period 1-21 weeks.


ROLE OF BIOPHYLIC SILICON AS A FACTOR OF THE NCREASE OF PRODUCTIVITY, RESISTANCE TO DISEASES AND MEAT QUALITY IN ANIMALS AND POULTRY

V.M.  VOLOSHCHUK,  doctor of agricultural sciences, director  Institute of Pig Breeding and agroindustrial production NAAS of Ukraine

It is lit up the significance of ultramicroelement silicon in regulating the productivity of pigs and poultry as objects of the technology of getting high quality meat products in this work. Specifically it was determined that silicon under conditions of existent disproportion between the development of skeleton and internal organs and increasing of a mass of muscular tissues in animals of modern genotypes can be as a regulator of the optimization of these processes that became as a factor of increasing of productivity, preservation of the animals' health and getting from them of meat products of a high quality.Ветеринарія
Микроструктурные изменения в мясе перепелов при использовании пробиотических препаратов

А.А. КРЕТОВ, кандидат биологических наук, доцент,
Дурхам Исмаил Аль Альнаби, аспирант
Луганский национальный аграрный университет, г. Луганск, Украина
Использование пробиотических препаратов “Байкал ЭМ-1-у” и “Праймикс-Бионорм П(К)” при выращивании перепелов способствует увеличению количества малых мышечных волокон в мышцах грудки на 16,6-18,4% и мышцах бедра – на 7,4-32,8%.

Дослідження морфології клітин крові у курей

Н.І. БОЙКО, кандидат ветеринарних наук, доцент, 
Ю.В. БОЙКО, аспірант*,
Р.В. КОХАНІЙ, студент ОКР “Магістр”, 
Р.П. МИКОЛАЙЧУК, студент ОКР “Магістр”
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Наведено результати морфологічних досліджень крові у курей. Для успішного проведення морфологічних досліджень крові у птиці рекомендуємо використовувати результати наших досліджень та гематологічні атласи, де мазки клітин крові представлені у вигляді фотознімків.

Антиоксидантна активність печінки і серця гусей за різної Е-вітамінної забезпеченості 

Ю.П. ПАЩЕНКО, здобувач, асистент, 
О.О. ДАНЧЕНКО, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького,
В.П. БОРОДАЙ, доктор сільськогосподарських наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Зменшення вмісту вітаміну Е в інкубаційних яйцях супроводжується зниженням антиоксидантної активності тканин печінки гусенят, а підвищення – достовірних змін антиоксидантної активності не спричиняє. Встановлено прямий зв’язок між умістом вітаміну Е в інкубаційних яйцях гусей і антиоксидантною активністю тканин серця гусенят, виведених з цих яєць. Механізми впливу в значній мірі визначаються рівнем вітаміну Е, проте статус вітаміну Е, як головного тканинного антиоксиданту, для серця зберігається за різної Е-вітамінної забезпеченості. Показано стабілізуючу роль підвищеної вихідної Е-вітамінної забезпеченості ембріонів на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в тканинах серця.

Morphological investigation of hematological cells in chickens

N.I. BOYKO, candidate of veterinary sciences, docent 
Y.V. BOYKO, postgraduate, 
R.V. COHANIY, student EQL «Master», 
R.P. MIKOLAYCHUK, student EQL «Master» 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Presented the results of morphological studies blood  in chickens. We are recommending using the results of our research and atlases of hematology with photos of blood films  for the success morphological studies of blood in poultry

Antioxidant activity of liver and heart geese under different E-vitamin A security
J.P.PASHCHENKO, competitor, assistant, 
O.O. DANCHENKO, doctor of agricultural sciences, professor, 
Head of Department of Organic and Biological Melitopol State Pedagogical
University named after Bogdan Khmelnitsky
V.P. BORODAY, doctor of agricultural sciences, professor
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Reduction of vitamin E in hatching eggs is accompanied by a decrease in antioxidant activity of tissue liver of geese and increase – significant changes in antioxidant activity does not cause. Established the direct relationship between the content of vitamin E in hatching eggs of geese and antioxidant activity of tissue
heart of geese, derived from these eggs. Mechanisms of influence is largely determined by the level of vitamin E, but status of vitamin E as the main tissue antioxidant for the heart is kept at different E-vitamin supply. Shown stabilizing role of high  content of vitamin E in hatching eggs of geese on the state of prooxidant -antioxidant balance in the tissues of the heart goslings, derived from these eggs.


MICROSTRUCTURAL CHANGES OF QUAIL MEAT DISPOSED TO PROBIOTIC AGENTS
A. A. KRETOV, candidate of biological sciences, associate professor
DHURGHAM ISMAEL ALALNABI - postgraduate
Lugansk national agrarian university, Ukraine

The implication of probiotic preparations Baikal EM-1U and Praimiks-Bionorm П(K) into the process of quail feeding stimulates the increase of small muscular fibers of breast muscles on 16,6-18,4 % and hip muscles on 7,4-32,8 %.Технологія
Вирощування каченят на м’ясо за різних технологічних схем утримання

О.В. БУБЕЛА, аспірант*
Національний університет біоресурсів і природокористування України
У статті наведено дані щодо живої маси, швидкості росту та збереженості каченят кросу “Star53 H.Y.” залежно від технологічної схеми утримання. Встановлено, що кращі показники живої маси та
збереженості мали каченята, яких вирощували з добового до забійного віку в одному пташнику (без
пересаджування).

Breeding ducks for meat with the help of different technological retention schemes
O.V. BUBELA, postgraduate 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

The article presents data of live weight growth rate and preservation ducks of meat cross «Star 53 H.Y.» depending on the technological retention scheme. It is established that the ducks, which had been growing from daily to slaughter period of time in one poultry house (without transplantation) had the best indices of live weight and preservation.Цікава орнітологія
Це цікаво: "У кур были зубы как у крокодилов"
*
*