Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2013 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зміст номерів
Зміст журналу "Сучасне птахівництво" № 11 (132) за 2013 рік

*Інформація
Новини АПК
*
*


Подія
О птицеводстве Казахстана рассказывает Р.И. Шарипов – президент Союза птицеводов Казахстана
От редакции журнала “Сучасне птахівництво” беседу вела В.В. Мельник
*

IV Міжнародна виставка “Animal Farming Ukraine 2013”

В.В. Мельник, кандидат с.-г. наук, доцент

*

Международная научно-практическая конференция “Птицеводство Казахстана: проблемы и перспективы развития”

А. Кубентаев, главный редактор журнала “Феникс КУС”

В Алматы 6-7 ноября 2013 года при поддержке Министерства сельского хозяйства РК и Министерства образования и науки РК была организована международная научно-практическая конференция по проблемам развития птицеводства Казахстана. Главная из которых – подготовка кадровм для отрасли птицеводства. И состоялась она в Казахском национальном аграрном университете.Годівля

Вплив природно-кліматичної зони виробництва на динаміку хімічного складу, поживності та якості зернової сировини для комбікормів


В.М. ВОЛОЩУК,доктор сільськогосподарських наук, директор
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України

Встановлено, що зерно кукурудзи, ячменю і пшениці має суттєві відмінності за хімічним складом та енергетичною поживністю залежно від природно-кліматичної зони, де ці культури вирощувались. При вирощуванні зернових культур у Південному Степу вони характеризуються вищим рівнем протеїну і жиру та енергетичною поживністю порівняно з культурами, вирощеними на півночі.


“Прадикон” и его эффективность в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы
А.Г. КАПЕЛЬКА, ведущий специалист ООО “Альфа-Вет Украина”
*

Вплив ліпідного живлення на інкубаційні якості яєць перепелів
М. Ю. СИЧОВ, доктор сільськогосподарських наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті представлені результати експериментального обґрунтування оптимальних рівнів та джерел ліпідів у комбікормах для яєчних перепелів батьківського стада. Розроблені принципи ліпідного живлення перепелів, що передбачають використання комбікормів з ріпаковою олією та вмістом жиру 5%.


Effect of lipid feeding on the quality of quail's hatching eggs


M. Sychov, professor, doctor of agricultural sciences
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

The paper presents the results of an experimental study optimal  lipid levels and sources of fodder  for egg quail parent stock. Principles of lipid nutrition of quail parental herd are developed. The use of mixed fodders with rapeseed oil and fat content of 5 % is proposed.


Effect of natural and climatic zone of production on the dynamics of chemical composition, food value and quality of grain row material for mixed feed-stuffs
V. M. VOLOSCHUK, doctor of agricultural sciences, director of Institute of Pig Breeding and AIP NAAS
This  paper  highlights  issues  of  the  dependence of  chemical composition, the  quality  and  food  value  of  the  main  kinds  of  grain  raw  material  for  mixed feed-stuffs  from natural  climatic  zones  of  Ukraine  in  which  this  raw  material has been grown as grain.


Ветеринарія
Особливості відбору крові у птиці та фарбування мазків
Н.І. БОЙКО, кандидат ветеринарних наук, доцент,
Ю.В. БОЙКО, аспірант*,
Р.А. КОХАНІЙ, студент ОКР “Магістр”,
Р.П. МИКОЛАЙЧУК, студент ОКР “Магістр”
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Встановлено, що одним з найкращих місць для відбору крові у птиці є плечова вена. Для морфологічних досліджень крові у птиці в якості антикоагулянта рекомендуємо використовувати сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти (EDTA-натрію-трилон Б) з розрахунку 1,6 мг на один мл крові або 10% розчин EDTA–1-2 краплі на один мл крові. Найбільш ефективним є фарбування клітин в мазках крові птиці за  методом Папенгейма. Фарбування  мазків крові у птиці методом Diff-Quik (Набір реактивів Лейкодиф 200) значно поступається такому за Папенгеймом і він може бути рекомендований для гематологів з досвідом роботи.


General aspects of collection of blood from birds and making blood films

N. I. BOYKO, candidate of veterinary sciences, associate professor
Y. V. BOYKO, postgraduate
R. V. COHANIY, student EQL Master
R. P. MIKOLAYCHUK, student EQL Master
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
 
Determined that the brachial vein are the most appropriate site for blood collection in birds. We are recommending the using the 1,6 mg per 1 ml blood or the 10 % solution of ethylenediaminetetra acetic acid (EDTA-sodium-Trilon B) − 1-2 drops per 1 ml blood as an anticoagulant for the morphological studies blood in birds. The staining of cells in blood films according to Papenheym method is very  efficient. The  blood  films  staining  with  method  Diff  Quik  (a  reagents  set Leukodif-200)   significantly   inferior   to   Papenheym   method   and   may   be recommending for experienced hematologists.


Селекція і генетика
Показники екстер’єру м’ясо-яєчних курей із різними генотипами за локусами протеїнів яєчного білка
Т. Е. ТКАЧИК, кандидат біологічних наук, вчений секретар
Інститут тваринництва НААН України

У статті наведено порівняльний аналіз екстер’єрних показників (довжина тулуба, ширина таза, обхват грудей, довжина плесна, довжина гомілки, обхват плесна, висота гребеня, довжина гребеня) бірківських м’ясо-яєчних курей субпопуляції Г-2 з різними генотипами (*А/*А, *А/*B,*B/*B) за локусами G(3) та G(2) протеїнів яєчного білка. За результатами досліджень не встановлено статистично значущих відмінностей між особинами із різними генотипами.


EXTERIOR INDEXES OF MEAT-EGG TYPE CHICKENS WITH DIFFERENT GENOTYPES BY EGG WHITE PROTEIN LOCI
T.E. TKACHYK, Scientific secretary, 
Institute of Animal Science NAAS

The article presents a comparative analysis of the exterior parameters (body length,  coxae  breadth, chest girth, metatarsus  length, shank length, shank girth, comb height, comb length) of Borki meat-egg type chicken subpopulation G-2 with different genotypes  (*А/*А, *А/*B, *B/*B)  by  G3  and  G2  egg white  protein  loci.  It was established  no statistically significant differences between individuals with different genotypes.Технологія

Вплив переривчастих режимів та монохроматичного освітлення на продуктивні якості ремонтного молодняку курей кросу “Браун Нік”


П. М. КАРКАЧ, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Білоцерківський національний аграрний університет
Е. М. ЯЦЕНТЮК, директор торгового дому ТОВ  ВО “Техна”
І .В. ПРАШЕЛ, начальник відділу автоматики ТОВ ВО “Техна”

Використання монохроматичних джерел світла та програми освітлення із декількома періодами світла і темряви у період вирощування ремонтного молодняку та утримання курей-несучок сприяло більш ранньому початку продуктивного періоду, підвищенню несучості, отриманню більшого виходу яєчної маси та економії  коштів, які витрачаються на освітлення пташника.


Influence of intermittent lightning programs and monochromatic lighting on productive quality of the "Brown Nick" layers raising flock


P.M. KARKACH, associate professor
National Agricultural University of Bila Tserkva, Ukraine
E.N. YATSENTYUK, Trade House Director, 
I.V. PRASHEL, Head of Automation Department, 
Production Association “TEXHA” Ltd 

The use of monochromatic light sources and lighting programs with several periods of light and darkness during pullets raising and housing of egg cross mature hens was favorable for earlier onset of the productive period, increasing egg production, bigger egg weight and energy saving for henhouse lighting.Якість продукції

Сорт один, а якість різна


А. І. ВЕРТІЙЧУК, кандидат біологічних наук, доцент,
Ю. А. ГЛЄБОВА, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Національний  університет  біоресурсів  і  природокористування України

Показано, що курячі харчові яйця, які за вимогами чинного Державного стандарту належать до одного сорту (класу, категорії) мають різну харчову цінність залежно від генотипу курей та умов їх утримання, годівлі. Даний стандарт є недосконалим, оскільки він не враховує харчової цінності курячих яєць та умов їх виробництва.


GRADE ONE, BUT THE QUALITY OF THE MISCELLANEOUS
A. VERTIYCHUK, candidate of biological Sciences, associate Professor
U.GLEBOVA, candidate of agricultural Sciences, associate Professor
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

It is shown that hen eggs  food eggs that with the requirements of the applicable State standard belong to the same grade (class, category) have different nutritional value, depending on genotype hen eggs and their conditions of detention, feeding. The current standard for hen eggs  is imperfect, because it takes no account of their true value food, no the conditions of their production.